Ett enkelt sätt att låna pengar till tydliga villkor

Allmänt

Kreditgivare är Untie Credits AB (org.nr 559057-1252), adress Box 396, 541 28 Skövde. Untie Credits AB innehar lånesidan www.extrakosing.nu

Untie Credits AB är registrerat som ett konsumentkreditinstitut och står under Finansinspektionens (www.fi.se) och Konsumentverkets (www.konsumentverket.se) tillsyn.

 

Kreditprövning

Innan en kredit kan beviljas genomför Untie Credits AB en kreditprövning. Kredittagaren måste fylla 20 år under innevarande år och vara äldst 65 år gammal, ha ett svenskt personnummer samt vara folkbokförd i Sverige för att kunna ansöka om en kredit hos Untie Credits AB. Genom att Kredittagaren inkommer med en ansökan om kredit godkänner Kredittagaren att en kreditupplysning från ett kreditupplysningsbolag (f.n. Bisnode) inhämtas.

Efter ansökan om kredit samt genomförd kreditprövning kan Kredittagaren beviljas krediten. Kreditgivaren betalar ut krediten till Kredittagarens bankkonto, såsom det är angivet i ansökan om kredit, inom två bankdagar från det att krediten beviljats.

Kredittagaren kan endast ha en kredit åt gången. Återbetalning måste ske till fullo innan en ny ansökan kan beviljas. Vid en ny ansökan sker en ny kreditprövning och en ny kreditupplysning inhämtas från ett kreditupplysningsbolag.

Om krediten inte kan beviljas har kredittagaren rätt att få information om skälen till att ansökan om kredit har avvisats, om det inte föreligger hinder för lämnade av informationen enligt lag.

 

Betalningsvillkor, ränta och kostnader

Krediten ska återbetalas månadsvis på det sätt och på den dag som överenskommits i Kreditavtalet. Ränta löper från och med utbetalningsdagen till och med förfallodagen. Fast årlig ränta utgår i enlighet med kreditavtal. Ränta kapitaliseras en gång per månad.

Ingen kostnad tillkommer för krediten utöver ränta, under förutsättning att betalning inkommer i enlighet med vad som avtalats (se nedan för information om kostnader vid försenad betalning).

Vid återbetalning äger Kreditgivaren rätt att avräkna samtliga förfallna avgifter, räntor och kostnader som Kredittagaren har till Kreditgivaren innan avräkning sker på kapitalskulden.

 

Dröjsmålsränta, påminnelse- och inkassoavgifter samt Kronofogdemyndigheten

Om återbetalning inte sker på fakturans förfallodag i enlighet med Kreditavtalet utgår dröjsmålsränta på hela det förfallna beloppet med 36 % per år, utöver avtalad ränta, till dess att full betalning har skett.

Kreditgivaren har rätt att ta ut påminnelseavgift med 60 kr per påminnelse. Om betalning ej inkommer efter att påminnelse sänts till Kredittagaren, skickas ett inkassokrav ut. Kreditgivaren har rätt att ta ut avgift för inkassokravet med 180 kr per inkassokrav. Om ytterligare åtgärder måste vidtas till följd av försenad eller utebliven betalning, såsom ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten så tillkommer en processkostnad om 380 kr samt 300 kr avseende kostnad för ansökan hos Kronofogdemyndigheten. Om ärendet ska prövas i domstol, tillkommer ytterligare kostnader.

 

Ändring av villkor

Villkoren gäller mellan Kredittagaren och Kreditgivaren från det att kreditavtalet ingicks och tills vidare på obestämd tid. Kreditgivaren förbehåller sig rätten att ändra villkoren. Ändring av villkoren ska meddelas Kredittagaren genom information på mina sidor eller genom e-post minst 10 dagar innan ändringen träder i kraft. Om kredittagaren inte accepterar de ändringar Kreditgivaren vill genomföra har Kredittagaren rätt att säga upp avtalet.

 

Förtida uppsägning

Kreditgivaren har rätt att säga upp krediten i enlighet med 33-36 §§ i Konsumentkreditlagen (2010:1846). Kreditgivaren har rätt till betalning i förtid om:

-Kredittagaren sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio procent av kreditfordran;

-Kredittagaren sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem procent av kreditfordran och dröjsmålet överstiger fem procent av kreditfordran och dröjsmålet avser två eller flera poster som har förfallit vid olika tidpunkter;

-Kredittagaren på annat sätt är i väsentligt dröjsmål med betalning;

-säkerhet som ställts för krediten har avsevärt försämrats, eller

-det står klart att Kredittagaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på något annat sätt undandrar sig från att betala sin skuld.

Uppsägningstiden är fyra veckor. Om Kredittagaren så önskar kan denne under uppsägningstiden betala tillbaka det belopp som förfallit jämte dröjsmålsränta och därefter återgå till den avtalade betalplanen.

 

Ångerrätt och förtidslösen

Kredittagaren har ångerrätt avseende det ingångna Kreditavtalet. I det fall att Kredittagaren vill åberopa sin ångerrätt och frånträda Kreditavtalet, ska detta meddelas Kreditgivaren inom 14 dagar från den dag som Kreditavtalet ingicks. Kredittagaren ska snarast, men senast inom 30 dagar från det att meddelande om ångerrätt skickades, återbetala beloppet som erhållits samt upplupen ränta fram till tiden för återbetalning.

Kredittagaren har rätt att återbetala krediten före den avtalade förfallodagen. Kreditgivaren har rätt till avgifter, kostnader och upplupen ränta fram till och med den dag då återbetalningen är Kreditgivaren tillhanda. Kontakta vår kundtjänst på 08-14 55 59 eller genom ”Mina sidor” för att få uppgift om vilket belopp som ska betalas för att avsluta krediten.

 

Överlåtelse av kredit

Kredittagaren har inte rätt att överlåta hela eller delar av krediten utan skriftligt medgivande från Kreditgivaren. Kreditgivaren har rätt att överlåta eller pantsätta fordran med anledning av kredit till annan.

 

Ändrade förhållanden

Kredittagaren är skyldig att omgående underrätta Kreditgivaren om ändrade kontaktuppgifter, såsom namn, adress, e-post eller andra väsentliga förändringar av de förutsättningar som låg till grund för kreditens beviljande.

 

Meddelanden

Meddelanden skickas från Kreditgivaren till Kredittagaren till den e-postadress som angivits, via mobiltelefon, med brev eller genom ”Mina sidor”. Meddelande som är avsänt från Kreditgivaren till Kredittagaren per e-post som angivits vid kreditansökan, via mobilnummer eller genom ”Mina sidor”, anses vara Kredittagaren tillhanda direkt efter avsändandet. Meddelande som Kreditgivaren sänder till Kredittagaren genom brev till en adress som Kredittagaren uppgivit vid Kreditansökan eller till folkbokföringsadressen, anses ha kommit Kredittagaren tillhanda sju dagar efter avsändandet.

 

Behandling av personuppgifter

I samband med att Kredittagaren registrerar sig på Kreditgivarens lånesida inhämtas och behandlas dennes personuppgifter.

Kreditgivaren, Untie Credits AB, är personuppgiftsansvarig enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (Dataskyddsförordningen).

Mer information om hur långivaren behandlar personuppgifter och rättigheter finns i vår Integritetspolicy. Du hittar Integritetspolicyn på Långivarens hemsida.

 

Blockering/spärr

Som kund kan du begära att bli blockerad från att kunna ansöka om kredit hos Untie Credits AB. Spärren gäller under tre år och kan under denna period inte hävas. Om du inte är kund hos oss, måste du ge ditt samtycke till att vi sparar dina personuppgifter för att kunna blockera dessa, genom att svara på det mail som vi skickar ut.

 

Ansvarsbegränsning

Kreditgivaren är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, blockad, bojkott eller annan omständighet utanför Kreditgivarens kontroll (force majeure). Förbehållet i fråga om strejk, lockout, blockad och bojkott gäller även om Kreditgivaren själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.
Kreditgivaren är inte ansvarig för skada som uppkommit genom att Kredittagaren uppgivit en felaktig uppgift eller genom att någon, med användande av Kredittagarens inloggningsuppgifter, vidtagit åtgärder på webbsidan.

Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas om Kreditgivaren förfarit med normal aktsamhet.

Klagomål och tvister

Klagomål sker genom skriftligt meddelande till Kreditgivarens klagomålsansvarige.

Untie Credits AB
Att. Klagomålsansvarig

Box 396
54128 Skövde

Untie Credits AB eftersträvar att besvara klagomål skyndsamt, och målet är att ärenden som rör klagomål ska besvaras inom 14 dagar. Om handläggningen av ärendet tar längre tid kommer Kredittagaren att informeras om detta. Kredittagaren kan även vända sig till den kommunala konsumentvägledningen, Konsumenternas Bank- och finansbyrå samt till Allmänna reklamationsnämnden.

På dessa villkor ska svensk rätt vara tillämplig. Tvister och andra frågor rörande villkoren ska avgöras av svensk tingsrätt som första instans.

 

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Untie Credits AB är skyldiga att följa lagar och föreskrifter för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Vid misstanke om att krediten används för penningtvätt eller finansiering av terrorism kommer rapportering till Finanspolisen att ske. Sådan rapportering får enligt lag ej meddelas Kredittagaren.

 

 


Villkoren gäller från och med: 2019-05-07 14:27:10