Ett enkelt sätt att låna pengar till tydliga villkor

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

KREDITGIVARE

Kreditgivare
Organisationsnummer
Adress
 
Telefonnummer
E-post
Webbadress
Loan Exchange AB
559057-1252
Box 396
541 28 Skövde
08-145558
info@extrakosing.se
www.extrakosing.nu

BESKRIVNING AV HUVUDDRAGEN I KREDITPRODUKTEN

Typ av kredit Annuitetslån
Det sammanlagda kreditbeloppet Kreditbeloppet kan variera mellan 3000 kr och 30 000 kr. Kredittagarens kreditutrymme fastställs vid den kreditprövning som genomförs vid ansökan om kredit.
Villkor för utnyttjande Kreditbeloppet utbetalas till kredittagarens bankkonto inom två bankdagar. Krediten är då utnyttjad och en ny ansökan måste ske vid ny kredit. Krediten måste återbetalas till fullo innan en ny ansökan kan beviljas.
Kreditavtalets löptid Löptiden varierar från minst 1 år till längst 5 år.
Avbetalningar och avräkningsordning Avbetalning ska ske månadsvis (den 27:e varje månad) i enlighet med vad som överenskommits i kreditavtalet. Det belopp som ska betalas månadsvis styrs av kreditbelopp, ränta samt vilken återbetalningstid som valts.
Avräkning sker i ordningen avgifter, ränta och kapital.
Totalt belopp som du ska betala Det kreditbelopp som lånats plus ränta och eventuella kostnader.

KREDITKOSTNADER

Kreditränta Fast årsränta utgår i enlighet med kreditavtal. Ränta kapitaliseras månadsvis.
Effektiv ränta (exempel) Exempel 1: Vid en kreditansökan om 10 000 kr, där återbetalningstiden är upplagd på 2 år, är den effektiva räntan 28,07 % (nominell fast årsränta är 25 %). Total kostnad för krediten inkl. kreditbelopp är 12 816 kr (24 st månadsbetalningar om 534 kr vardera).
 
Exempel 2: Vid en kreditansökan om 15 000 kr, där återbetalningstiden är upplagd på 4 år, är den effektiva räntan 28,07 % (nominell fast årsränta är 25 %). Total kostnad för krediten inkl. kreditbelopp är 23 856 kr (48 st månadsbetalningar om 497 kr vardera).
Är det, för att erhålla krediten eller för att erhålla den enligt villkoren i marknadsföringen, obligatoriskt att ingå avtal om
-         en försäkring som säkrar krediten eller
-         någon annan kompletterande tjänst?
Nej, ingen försäkring eller kompletterande tjänst är obligatorisk för att erhålla krediten.
Övriga kostnader för krediten Ingen kostnad tillkommer för krediten utöver ränta, under förutsättning att betalning inkommer i enlighet med vad som avtalats (se nedan för information om kostnader vid försenad betalning).
Kostnader i samband med försenade betalningar Om återbetalning ej sker på den avtalade förfallodagen utgår dröjsmålsränta på hela det förfallna beloppet med 36 % per år, utöver avtalad ränta, till dess att full betalning har skett. Kreditgivaren har rätt att ta ut påminnelseavgift med 60 kr per påminnelse. Inkassoavgift uppgår till 180 kr per inkassoåtgärd. Utöver detta så kan kostnader för handläggning hos Kronofogden och vid domstol tillkomma vid utebliven betalning.

ANDRA VIKTIGA RÄTTSLIGA ASPEKTER

Ångerrätt Kredittagaren har 14 dagars ångerrätt avseende det ingångna kreditavtalet. I det fall kredittagaren vill åberopa sin ångerrätt och frånträda kreditavtalet ska detta meddelas Loan Exchange Nordic AB inom 14 dagar från det att kreditavtalet ingicks. Kredittagaren ska omgående, men senast inom 30 dagar, återbetala kreditbeloppet samt upplupen ränta fram till tiden för återbetalning.
Förtidsåterbetalning Kredittagaren har 14 dagars ångerrätt avseende det ingångna kreditavtalet. I det fall kredittagaren vill åberopa sin ångerrätt och frånträda kreditavtalet ska detta meddelas Loan Exchange Nordic AB inom 14 dagar från det att kreditavtalet ingicks. Kredittagaren ska omgående, men senast inom 30 dagar, återbetala kreditbeloppet samt upplupen ränta fram till tiden för återbetalning.
Sökning i en databas
Om en kreditansökan avvisas på grundval av en sökning i en databas måste kreditgivarengenast och kostnadsfritt meddela dig resultatet av sökningen. Detta gäller inte om utlämnandet av sådan information är förbjudet enligt gemenskapslagstiftningen eller strider mot allmän ordning och säkerhet.
Vid kreditansökan inhämtar Loan Exchange Nordic AB en kreditupplysning från ett externt register hos ett kreditupplysningsbolag (f.n. Bisnode). Kredittagaren erhåller information om vilket bolag som tillhandahållit uppgifterna och vilka uppgifter som har lämnats ut.
Rätt att få ett utkast till ett kreditavtal
Kredittagaren har rätt att på begäran få kostnadsfritt få en kopia av ett utkast till ett kreditavtal. Denna bestämmelse är inte tillämplig om kreditgivaren vid tidpunkten för begäran är ovillig att ingå kreditavtalet med kredittagaren.
Ja.
Avvisad ansökan Kredittagaren har rätt att få information om skälen till att Kreditansökan avvisats.

YTTERLIGARE INFORMATION

Klagomålshantering Vid klagomål kan Kredittagaren tillskriva Loan Exchange Nordic AB på nedanstående adress:

Loan Exchange Nordic AB
Att: Klagomålsansvarig
Box 396
54128 Skövde
Tillsynsmyndighet Loan Exchange Nordic AB är registrerat som ett Konsumentkreditinstitut hos Finansinspektionen. Finansinspektionen och Konsumentverket är tillsynsmyndigheter.
Språk Kreditavtal, villkor och annan information lämnas på svenska.
Tillämplig lagstiftning och behörig domstol Svensk lag ska tillämpas på kreditavtal och villkor. Vid eventuell tvist ska denna avgöras i svensk domstol.

 

 

2018-08-31